PGE pomaga Wigancicom

  • 17.12.2021, 09:39
PGE pomaga Wigancicom
Wigancice Żytawskie to wieś w gminie Bogatynia, która miała zostać zasypana przez zwałowisko zewnętrzne Kopalni Turów. Ostatecznie zasypano jedynie 1/8 wsi, a teraz pozostały obszar ma szansę na rewitalizację. Plany są bardzo ciekawe a do celu długa droga.

Jednak proces rewitalizacji Wigancic już się rozpoczął. Idzie powoli ale dokładnie.
PGE Polska Grupa Energetyczna, poprzez Fundację PGE, zaangażowała się w projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dom Kołodzieja oraz Politechnikę Wrocławską, Poznańską, Gliwicką oraz  Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Zadanie, które właśnie jest realizowane nazywa się „Transformacja węglowa w kontekście kulturowym inwentaryzacja wsi Wigancice Żytawskie, Wyszków, Wolanów Zatonie. Etap II". Wszystko po to, aby zapomniane i wysiedlone, ale za to pięknie położone, Wigancice Żytawskie mogły znów odżyć z większą siłą i energią.
W latach dziewięćdziesiątych wysiedlono mieszkańców wsi i wyburzono ich domy. Pozostały teren Wigancic został przekazany gminie Bogatynia. Ale wieś nie została zamknięta administracyjnie, ponieważ nie wywłaszczono wszystkich. Obecnie dzięki zaangażowaniu byłych mieszkańców wsi, Stowarzyszeniu Dom Kołodzieja oraz naukowców i samorządowców teren staje się miejscem badań i opracowań. W ubiegłym roku w wykonano tam m.in.: badania archiwalne (ikonografia i kartografia), inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, badania termowizyjne, skaning laserowy zespołu mieszkalno-gospodarczego w Wigancicach Żytawskie nr 14. Ponadto wykonano metodą nalotów fotogrametrycznych inwentaryzację geodezyjną wsi Wigancice Żytawskie. Ten zasób kartograficzny stanowi bazę do rekonstrukcji historycznej wsi, gdzie określone zostały wytyczne projektowe dotyczące zabudowy, układu urbanistycznego i drogowego.
 
W grudniu zakończył się kolejny II etap prac w ramach projektu z PGE – wykonano inwentaryzację domów w Wyszkowie nr 52, 63 (plan sytuacyjny, krótki opis konserwatorsko-techniczny, rzuty, przekrój, elewacje, inwentaryzacja fotograficzna), mapę interaktywną zabudowy wsi Wyszków (inwentaryzacja fotograficzna), wirtualną rekonstrukcję terenu wsi Wyszków z najważniejszymi obiektami oraz zaznaczeniem zróżnicowania terenu. Te prace to podstawa do prowadzenia dalszych analiz struktury wsi oraz prezentacji i analizy propozycji projektowych, np. uzupełnienia istniejącej zabudowy domami modelowymi z katalogu Stowarzyszenia Dom Kołodzieja, wstawianie nowo projektowanych obiektów, czy analiza projektów pod kątem ich relacji z otoczeniem istniejącym.

To co jest planowane na przyszły rok  to kontynuacja  inwentaryzacji domów przysłupowych oraz warsztaty edukacyjne „Przysłupowy przystanek oknem na świat” przy udziale studentów, dzieci i młodzieży szkolnej na terenie wsi Wyszków. Będą one polegać na wybudowaniu w Wyszkowie wiaty przystanku autobusowego i wyklejaniu konstrukcji ryglowej masą ze słomy i z gliny (tzw. szachulcem) Docelowo takie przystanki mają stanąć na terenie pozostałych wsi. Istotnym jest fakt, że dzieci i młodzież szkolna z tych miejscowości uczęszczają do jednej zbiorczej Szkoły Podstawowej w Działoszynie. Ich codzienna droga do szkoły zaczyna się od miejsca skąd odjeżdżają (z ich wsi) szkolne autobusy.
Poprzez warsztaty zostanie spełniony zarówno walor edukacyjny jak i sama korzyść materialna, w postaci przystanku autobusowego na potrzeby wsi, do budowy którego „przyłożyły rękę” dzieci. To w konsekwencji przełoży się na pobudzenie świadomości, czym jest architektura regionalna. To zadanie zmierza do wzmocnienia emocjonalnego przywiązania do Krainy Domów Przysłupowych i pogłębienie poczucia tożsamości z regionem.

Odbiorcami projektu wspieranego przez PGE będą mieszkańcy gminy, w szczególności miejscowości: Wyszków, Wolanów, Zatonie, a także potencjalni nowi mieszkańcy wsi Wigancice Żytawskie. Projekt przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego na styku granic. Tym samym odbiorcami projektu będą turyści.
 Projekt przyczyniać się będzie do odtworzenia i promocji krajobrazu kulturowego, a jednocześnie będzie wywierać presję na treść lokalnych polityk. Zaangażowanie świata nauki w projekt oraz wymiar transgraniczny będą w istotny sposób budować pozytywny przekaz na zewnątrz i do wewnątrz.
 

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe