Oświadczenie pani minister Marzeny Machałek

  • 21.02.2019, 11:41
Oświadczenie pani minister Marzeny Machałek
Oświadczenie pani minister Marzeny Machałek

O Ś W I A D C Z E N I E
W związku z publikacjami prasowymi, w których bezpodstawnie łączy się mnie
z potencjalnymi nieprawidłowościami związanymi z gospodarką odpadami na terenie
Gminy Bogatynia na Dolnym Śląsku, oświadczam, co następuje.
„Wiązanie mnie z potencjalnymi nieprawidłowościami związanymi z gospodarką
odpadami na terenie Gminy Bogatynia na Dolnym Śląsku jest insynuacją i daleko idącym
nadużyciem - podważającym moją wiarygodność w oczach opinii publicznej.
Użyte w publikacjach sformułowania mają ewidentnie kłamliwy charakter. Są naruszeniem
mojej godności i dobrego imienia. Stanowią rażące uchybienie zasadom etyki
dziennikarskiej.
Biorąc pod uwagę powyższe, informuję, iż podejmę wszelkie kroki prawne
- w tym skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 226
§ 1 Kodeksu karnego tj. znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz
wniesienie powództwa o ochronę dóbr osobistych tj. art. 24 § 1 i 2 Kodeksu
cywilnego - w stosunku do wszelkich osób i podmiotów, które dopuściły
się lub dopuszczą się podania nieprawdziwych, naruszających moje dobra
osobiste, informacji w ww. kontekście.”
/-/ Marzena Machałek

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe